پیشنهاد یک حقوقدان برای جلوگیری از نقض مجدد برجام توسط آمریکا

رضا نصری حقوقدان بین الملل با انتشار توئیتی پیشنهادی را بابت عدم خروج مجدد آمریکا از برجام در صورت احیای این توافق مطرح کرد.

رضا نصری حقوقدان بین الملل با انتشار توئیتی پیشنهادی را بابت عدم خروج مجدد آمریکا از برجام در صورت احیای این توافق مطرح کرد.

نصری در توئیتی نوشت برای اینکه رؤسای‌جمهور بعدی آمریکا دیگر برای نقض برجام به قوانین داخلی آمریکا استناد نکنند، می‌توان چنین جمله‌ای به متن نهایی توافق در وین اضافه کرد: برجام تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد؛ به ویژه تحت قوانین عُرفی در مورد معاهدات، آنطور که در «کنوانسیون وین مربوط به معاهدات» (۱۹۶۹) تدوین شده.

پیشنهاد یک حقوقدان برای جلوگیری از نقض مجدد برجام توسط آمریکا