نتیجه شکایت مراکز فرهنگی قم از برخی بازیگران از زبان سخنگوی قوه قضائیه

نشست سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد.

نشست سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد.

ذبیح‌الله خداییان درباره شکایت مراکز فرهنگی و تشکل‌های استان قم از برخی بازیگران گفت: اخیرا تعدادی از مردم و مراکز فرهنگی به دلیل رفتارهای هنجارشکنانه از برخی بازیگران شکایت کردند.
پرونده شکایت در دادسرای عمومی قم تشکیل شد و با قرار عدم صلاحیت به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، تاکنون کسی به دادگاه احضار نشده است.