تکرار تکذیب قاطع انتصابات فامیلی و درخواست «معرفی مصادیق» برای «رسیدگی فوری»

معاون اجرایی رییس جمهوری تاکید کرد: انتصابات فامیلی در دولت مردمی و انقلابی فضاسازی رسانه‌ای است و ابدا در این دولت انتصابات فامیلی نداریم.

ایلنا نوشت: معاون اجرایی رییس جمهوری تاکید کرد: انتصابات فامیلی در دولت مردمی و انقلابی فضاسازی رسانه‌ای است و ابدا در این دولت انتصابات فامیلی نداریم.

صولت مرتضوی درباره انتصابات فامیلی در انواع سطوح مدیریتی در دولت سیزدهم اظهار داشت: انتصابات فامیلی در دولت مردمی و انقلابی فضاسازی رسانه‌ای است و ابدا در این دولت انتصابات فامیلی نداریم.

وی ادامه داد: دو مورد از انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم را نام ببرید تا من از آن دفاع کنم.

معاون اجرایی رییس جمهوری تاکید کرد: اگر کسی مصداقی از انتصابات فامیلی دارد معرفی کند تا سریعا آن موضوع را رسیدگی کنیم.