توصیه روزنامه کیهان به هادی حجازی‌فر

هادی حجازی‌فر یکی از خوش‌اقبال‌ترین سینماگران ایرانی است و ای کاش قدر جایگاه به دست آمده‌اش را بداند و سفارش بازی در هر نقش و فیلمی را قبول نکند و خاطره خوش بازآفرینی چهره و شخصیت مهدی باکری را نگه دارد.

کیهان نوشت: هادی حجازی‌فر یکی از خوش‌اقبال‌ترین سینماگران ایرانی است و ای کاش قدر جایگاه به دست آمده‌اش را بداند و سفارش بازی در هر نقش و فیلمی را قبول نکند و خاطره خوش بازآفرینی چهره و شخصیت مهدی باکری را نگه دارد.

فیلم «موقعیت مهدی» پدیده چهلمین جشنواره فیلم فجر و اولین فیلم هادی حجازی‌فر اســت. این بازیگر- کارگردان، هم نخستین تجربه نقش‌آفرینی‌اش با فیلمی درباره یکی از ستارگان انقلاب و دفاع مقدس بود (احمد متوسلیان) و هم اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند سینمایی‌اش (شهید مهدی باکری)؛ از این نظر، می‌توان او را یکی از خوش‌اقبال‌ترین سینماگران ایرانی دانست. ای کاش هادی حجازی‌فر، قدر جایگاه به دست آمده‌اش را بداند و سفارش بازی در هر نقش و فیلمی را قبول نکند و خاطره خوش بازآفرینی چهره و شخصیت مهدی باکری را نگه دارد؛ ای کاش!

سال‌هاســت که برچســب «فیلم ارزشی» بین منتقدان و روشــنفکران و خیلی از ســینماگران، مترادف فیلم شعارزده و پروپاگانداست! اما «موقعیت مهدی» هم یک فیلم به غایت ارزشــی است و هم این که به معنای واقعی کلمه ســینمایی است؛ دلیل رســیدن به این موفقیت، عبور فیلم ساز از حجاب تکنیک و رسیدن به فرم متناسب با محتواست که کاری دشــوار و پیچیده در تولید فیلم است. یک فیلم ســهل و ممتنع که با شناخت عمیق از سوژه و محیط پیرامون او و تسلط بر فنون و تکنیک‌های ســینمایی به بار نشسته اســت. درنتیجه، حرکات دوربین، موســیقی، جلوه‌های ویــژه و حتی بازیگر بودن کاراکترها برای مخاطب محســوس نیست، یعنی آن‌قدر منسجم است و مصالح آن خوب ترکیب شــده است و مخاطب را در مرکز ماجراها و اتفاقات قرار می‌دهد که ما متوجه برســاخته بودن ماجراهای فیلم نمی‌شویم و گویی با واقعیت محض مواجه هســتیم.