تاکید روی عدد ۹ در پاداش تیم ملی فوتبال!

ملی پوشان با رئیس فدراسیون بر سر رقم پاداش به توافق رسیدند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال خواهان تغییر رقم پاداش های خود شدند و در این زمینه با رئیس فدراسیون فوتبال به توافق رسیدند. البته تاکید فدراسیون این بود که عدد پاداش های داخل و خارج از خانه به خاطر برد طوری باشد که جمع شان به ۹ برسد! ظاهرا این عدد عدد شانس تیم ملی است. ملی پوشان ابتدا برای برد داخل خانه ۴ و برای برد خارج از خانه ۶ هزار دلار مدنظر داشتند. فدراسیون اما عدد ۳٫۵ برای بردهای داخل خانه و عدد ۵٫۵ را برای بردهای خارج از خانه پیشنهاد داد که جمع شان به عدد ۹ می رسد. عزیزی خادم به بازیکنان اعلام کرد با توجه به این کاهش رقم، پاداش ها را به یورو پرداخت خواهد کرد. ظاهرا عدد ۹، ۷ و ۱۱ در تیم ملی عددهای مهمی هستند و برنامه ها طوری ریخته می شود که همه چیز حول محور همین سه عدد باشد.