بترکد چشم حسودی که نتواند برجام شما را ببیند و بریده باد زبانی که مدحش را نگوید

*برجام شما حریر نرم، برجام قبلی‌ها کرباس زبر؛ برجام شما نوش ، برجام قبلی‌ها نیش؛ برجام شما شیرین، برجام قبلی‌ها تلخ؛ برجام شما چراغ نورافکن، برجام قبلی‌ها چراغ موشی؛

محمد مهاجری در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده به مقایسه برجام کنونی و برجام قبلی پرداخته است.

در بخشهایی از این یادداشت آمده است:

*برجام شما حریر نرم، برجام قبلی‌ها کرباس زبر؛ برجام شما نوش ، برجام قبلی‌ها نیش؛ برجام شما شیرین، برجام قبلی‌ها تلخ؛ برجام شما چراغ نورافکن، برجام قبلی‌ها چراغ موشی؛ برجام شما افتخار برجام قبلی‌ها ذلت؛ برجام شما شربت، برجام آنها زقّوم؛ برجام شما فرشته، برجام قبلی‌ها شیطان. برجام شما گل و سنبل، برجام آنها خار و خس و خاشاک؛ مذاکره‌کننده‌های شما زبانشان بُرّان مذاکره‌کننده‌های قبلی الکن، برجام شما مقدس، برجام آنها پلید. برجام شما صور اسرافیل برجام آنها بوق حمام. برجام شما… برجام آنها…

*بترکد چشم حسودی که نتواند ببیند؛ بریده باد زبانی که نتواند مدحش را بگوید؛ کر باد گوشی که تحمل شنیدنش را نداشته باشد؛ «تبت یدا» هر کسی که کف نزند؛ بریده باد حلقومی که فریاد شادی سر ندهد؛ سیاه باد قلبی که شاد نشود..

*شیخ حسن روحانی رفته و سیدابراهیم رئیسی آمده. ظریف رفته و امیرعبداللهیان آمده. عراقچی رفته و باقری آمده. همه تقصیرها و ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها، مال‌رفتگان، همه موفقیت‌ها و کامروایی‌ها مال آمدگان.

*اینها ردیف شد تا رفع نگرانی کند از عزیزانی که لباس دیپلماسی پوشیده‌اند و در وین و دوحه برای منافع ملت چانه می‌زنند. دمشان گرم و نفسشان حق. خیالتان راحت باشد که احدی بابت کاری که می‌کنید سرکوفت نخواهد زد؛ غرغر نخواهد کرد و اعتراض نخواهد داشت.

*فردا و فرداهای برجام می‌تواند شیرین و عزت‌آفرین باشد و حتی تلخکامی‌های برجام پیشین را از ذهن همه پاک کند و مهم‌تر اینکه دلچسب و مورد قبول و هلو باشد برای #ما اصولگراها.