ایمنی ساختمان پلاسکوی جدید تایید نشده است

رئیس شورای شهر تهران گفت: ساختمان بازسازی شده پلاسکو که در حال تحویل است، هنوز از نظر ایمنی تائید نشده است.

رئیس شورای شهر تهران گفت: ساختمان بازسازی شده پلاسکو که در حال تحویل است، هنوز از نظر ایمنی تائید نشده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به تذکری که از سوی مهدی پیرهادی درباره وجود ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر در تهران مطرح شد و تاکید بر اینکه خطر این ساختمان ها از پلاسکو هم بیشتر است، گفت: ساختمان بازسازی شده پلاسکو که در حال تحویل است، هنوز از نظر ایمنی تائید نشده است.

وی افزود: سازمان آتش نشانی باید این ایمنی را تائید کنند و پیش از تایید نهایی نباید واحدهای تجاری در آن مستقر شوند.