انتقاد زیدآبادی به سبقت حامیان کنونی روسیه از سران حزب توده

گویی قبحِ طرفداری علنی از قدرت‌های بیگانه به کلی شکسته است به طوری که در سطوح رسمی نیز برخی چنان سنگ روسیه را به سینه می‌زنند که سران حزب توده در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی نیز در اظهار چنین صراحتی بعضاً احتیاط به خرج می‌دادند!

زیدآبادی نوشت:گویی قبحِ طرفداری علنی از قدرت‌های بیگانه به کلی شکسته است به طوری که در سطوح رسمی نیز برخی چنان سنگ روسیه را به سینه می‌زنند که سران حزب توده در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی نیز در اظهار چنین صراحتی بعضاً احتیاط به خرج می‌دادند!

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی اش نوشت:

اینکه روابطی معقول و متوازن با روسیه به سود منافع ایران است، از نگاه من جای تردید ندارد، اما اینطور که برخی از نیروهای حاکم به دفاع از روسیۀ پوتین و سیاست‌های آن برخاسته‌اند واقعاً یک ننگ بی‌سابقه و نوعی رسوایی تاریخی است!این افراد متأسفانه برای توجیه حمایت از یک کشور بیگانه، آن را به حمایت عده‌ای دیگر از ایجاد رابطه با دنیای غرب پیوند می‌دهند. این اما بهانه‌ای بیشتر نیست، چرا که اولاً بسیاری از حامیان برقراری رابطه با غرب، خواهان روابطی معقول و متوازن با این بلوک و یا صرفاً رفع خصومت با ایالات متحدۀ آمریکا هستند و ثانیاً به فرض هم که تعدادی از افراد، مدافع بی چون و چرای آمریکا باشند آیا این مجوزی برای دفاعِ شورمندانۀ نیروهایی در سطح حکومت از روسیه ایجاد می‌کند؟

در دورۀ سلطنت قاجارها نیز که روس و انگلیس، کشور ما را جولانگاه نفوذ و دخالت خود قرار داده بودند و رجال سیاسی نیز اغلب به یکی از آن دو قدرت گرایش داشتند، هیچ فردی جرأت دفاع از هیچکدام از آنها را به طور رسمی و علنی در خود نمی‌دید و هر چه بود در پشت صحنه و به دور از انظار عمومی جریان داشت.

اینک اما گویی قبحِ طرفداری علنی از قدرت‌های بیگانه به کلی شکسته است به طوری که در سطوح رسمی نیز برخی چنان سنگ روسیه را به سینه می‌زنند که سران حزب توده در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی نیز در اظهار چنین صراحتی بعضاً احتیاط به خرج می‌دادند!