افزایش عجیب قیمت برنج، شکر و گوشت در یک ماه اخیر

آمار منتشر شده از صمت نشان می‌دهد که قیمت برنج، شکر و گوشت در شهریور امسال بین 28.4 تا 71.6 درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش قیمت مربوط به شکر بوده است.

آمار منتشر شده از صمت نشان می‌دهد که قیمت برنج، شکر و گوشت در شهریور امسال بین ۲۸٫۴ تا ۷۱٫۶ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش قیمت مربوط به شکر بوده است.

 قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۸۲۰۰ تومان در شهریور سال قبل به ۱۴ هزارتومان در ماه مشابه امسال رسیده است. در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۶۳٫۷ و ۳۸٫۳ درصد افزایش در شهریور امسال به حدود ۱۳۰ و ۱۳۴ هزارتومان رسیده است.