ارزیابی محمد مهاجری از گفت و گوی تلویزیونی رئیسی

محمد مهاجری مصاحبه تلویزیونی رییسی را ارزیابی کرد.

محمد مهاجری مصاحبه تلویزیونی رییسی را ارزیابی کرد.

 

 

ارزیابی محمد مهاجری از گفت و گوی تلویزیونی رئیسی