شاخص کل بورس به مدار رشد بازگشت

شاخص کل بورس پس از افت های پی در پی امروز با رشد هزار و ۸۶۹ واحدی به مدار رشد بازگشت و بر پله یک میلیون و ۴۵۷ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل بورس امروز هزار و ۸۶۹ واحد رشد کرد و به عدد یک میلیون و ۴۵۷ هزار واحد رسید و اما شاخص هم وزن کماکان سرخ پوش است و امروز با افت ۹۲۶ واحدی به عدد ۴۱۳ هزار و ۷۶۰ رسید.

نمادهای شاخص ساز امروز که عبارتند از شپدیس، فملی، فخوز، نوری، وغدیر و پارسان امروز سبزپوش بودند و نماد شاخص ساز فارس امروز سرخ پوش بود.

نمادهای کیمیاتک، فسبزوار، برکت، شستا، شبندر، شپنا و کدما از پرتراکنش های امروز بودند.

در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۵۱.۸۵ واحدی سبزپوش شد و بر پله ۲۰ هزار و ۸۳۴ ایستاد.

نمادهای شاخص ساز زاگرس، آریا و شاوان امروز سبزپوش بودند و نمادهای شاخص ساز غصینو، سمگا و ذوب امروز سرخ پوش بودند.

نمادهای توسن، فجهان، دی، غگیلا، مدیریت، فرابورس و گدنا امروز پرتراکنش بودند.