۴۰ درصد شاغلین کشور در بخش غیررسمیِ اقتصاد فعال‌اند

بررسی وضعیت اشتغال به تفکیک بخش و اشتغال در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که٩٩,١ درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال رسمی در بخش رسمی فعالیت می‌کنند این در حالی است که ٦٦ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.

بررسی وضعیت اشتغال به تفکیک بخش و اشتغال در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که٩٩,١ درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال رسمی در بخش رسمی فعالیت می‌کنند این در حالی است که ٦٦ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.

نتایج بخش اشتغال رسمی و غیررسمی تهیه شده توسط مرکز آمار در سال ١٣٩٩  نشان می‌دهد ٥٩,٩ درصد جمعیت شاغل ١٥ ساله و بیش‌تر در سال ١٣٩٩ در «بخش رسمی» فعالیت می‌کنند. بررسی تغییرات سهم اشتغال بخشی حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (١٣٩٨) ۰.۸ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب ٧١.١ درصد و ٦٧ درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ٣٦.٩ درصد و ٤٨.٣ درصد بوده است.

جمعیت شاغل بخش رسمی  ١٥ ساله و بیش‌تر در سال ١٣٩٩، برابر با ١٣ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدود ٣٩٧ هزار نفر کاهش یافته است. این نتایج حاکی از آن است که در سال ١٣٩٩، ٧١,٨ درصد از جمعیت شاغل بخش خدمات، ٥٤.٧ درصد از جمعیت شاغل بخش صنعت  و ٣٦.٤ درصد از جمعیت شاغل بخش کشاورزی در بخش رسمی فعالیت می‌کنند.

بررسی وضعیت اشتغال افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از جمعیت شاغل، دارای «اشتغال رسمی» بوده‌اند. بررسی روند تغییرات وضعیت اشتغال حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (١٣٩٨) ١,٣ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است طبق آخرین آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب ٦٨.٦ درصد و ٥٢.٩ درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ٣٥.٤ درصد و ١٩.٦ درصد بوده است.

بررسی سهم جمعیت شاغل ١٥ ساله و بیش‌تر در سال١٣٩٩ نشان می‌دهد که  ٤٣,٨ درصد جمعیت شاغل باسواد،‌ دارای اشتغال رسمی هستند در حالی که ١٥,٨ درصد جمعیت شاغل بی‌سواد دارای اشتغال رسمی می‌باشند.

بررسی وضعیت اشتغال به تفکیک بخش و اشتغال در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که٩٩,١ درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال رسمی در بخش رسمی فعالیت می‌کنند این در حالی است که ۶۶ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.