یک کارشناس: مشکل اصلی بحران آب آشفتگی در سیاست اجرایی است

استاد مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان گفت: «وضعیت اسفناک امروزِ زاینده رود، دریاچه ارومیه و غیره، نتیجه یک برنامه‌ی محفلی و دوستانه بوده است.»

استاد مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان گفت: «وضعیت اسفناک امروزِ زاینده رود، دریاچه ارومیه و غیره، نتیجه یک برنامه‌ی محفلی و دوستانه بوده است.»

به گزارش خبرآنلاین، آب برای مصرف کشاورزی، صنعتی و شرب کم است، حالا این کمبود تبدیل به یک بحران شده است، بحران کمبود آب دارد خودش را شهر به شهر نشان می‌دهد، در این بین کارشناسان معتقدند مدیریت غلط منابع آب در سال‌های گذشته سبب‌ساز ایجاد این بحران شده است. مهدی معتق، استاد مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، دراین‌باره به خبرآنلاین گفت: «در ایران برنامه‌ها متاسفانه قائم به فرد است، یادم هست بیست سال قبل شخصی که سال‌ها مسئولیت‌های مختلف اجرایی داشت، در مصاحبه‌ای گفته بود ایران تنها کشوری در خاورمیانه است که برنامه آبی مشخصی برای بیست سال آینده خود دارد، حال آن برنامه چه بود عمدتا سد سازی و انتقال آب که متاسفانه نتایج آن برنامه شد وضعیت اسفناک امروز زاینده رود و دریاچه ارومیه و غیره، چراکه آن برنامه، یک برنامه‌ی جامع نبود و به قول معروف محفلی و دوستانه بوده است، حتی همین برنامه هم در دولت‌های بعدی با تغییرات زیادی همراه شد. لذا آشفتگی در سیاست اجرایی که هرکسی ساز خودش را می‌زند و می‌خواهد از دید خود و وزارت خانه و سازمان مطبوعش مساله‌ای را حل کند مشکل اصلی مدیریت منابع آبی کشور است.»