فیروز نادری درگذشت

فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا ، درگذشت.

 فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا ، درگذشت.

این خبر را دکتر عیسایی، خواهر زاده  فیروز نادری در اینستاگرام خود منتشر کرد.

نادری چند هفته پیش به دلیل از دست دادن تعادل زمین خورده و از گردن به پایین فلج شده بود.