عکسی ویژه روی جلد دوم روزنامه فرهیختگان/ انتشار نتایج غیررسمی انتخابات توسط روزنامه اصولگرا

جلد دوم روزنامه فرهیختگان با تیتر یک «رقابت تا نیمه تیر» منتشر شد.

جلد دوم روزنامه فرهیختگان با تیتر یک «رقابت تا نیمه تیر» منتشر شد.

درپی احتمالات از کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به دور دوم، روزنامه اصولگرای فرهیختگان جلد دوم خود را منتشر کرد که به احتمال رقابت پزشکیان و جلیلی در ۱۵ تیرماه پرداخته است.

عکسی ویژه روی جلد دوم روزنامه فرهیختگان/ انتشار نتایج غیررسمی انتخابات توسط روزنامه اصولگرا