شایعه بازگشت عادل فردوسی پور و ۹۰!

در روزهای اخیر فضای مجازی و رسانه‌ای پر شده از اخبار بازگشت عادل فردوسی پور.

شایعه ای که  واقعیت ندارد اما چرا کسانی که می دانند سال هاست برنامه فوتبال صد وبیست به تهیه کنندگی  عادل در شبکه ورزش پخش می شود آن را به خبر داغ رسانه ای با عنوان بازگشت او مطرح می کنند؟
این آرزوی تحقق نیفتاده مخاطبان برنامه نود است که به آن دامن می زنند یا دیگرانی که نیامده به دنبال کسب وجهه برای خودشان هستند یا آن هایی که نرفته می خواهند داغ ننگ تعطیلی برنامه نود و حذف او را از شبکه سه و عرصه گزارشگری در سازمان صدا وسیما و ممنوع الکاری اش را در فضای مجازی از پیشانی خود پاک کنند؟
هر چه هست بازگشت عادل فردوسی پور هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته و مطالبه مردمی شده که سالها پای قاب تلویزیون به تماشای برنامه و گزارش های او  نشستند.