تغییر نظام رنگ‌بندی شهرها با شیوع اومیکرون

بنا بر پیشنهاد تخصصی کمیته‌های علمی و اپیدمیولوژی کرونا و تصویب ستاد ملی کرونا و به دلیل سرعت بالای سرایت سویه اومیکرون نسبت به سویه‌های قبلی، از امروز رنگ‌بندی فوق‌العاده اومیکرون جایگزین شاخص‌های رنگ‌بندی عادی خواهد شد.

بنا بر پیشنهاد تخصصی کمیته‌های علمی و اپیدمیولوژی کرونا و تصویب ستاد ملی کرونا و به دلیل سرعت بالای سرایت سویه اومیکرون نسبت به سویه‌های قبلی، از امروز رنگ‌بندی فوق‌العاده اومیکرون جایگزین شاخص‌های رنگ‌بندی عادی خواهد شد.

به گزارش نرم افزار (اپلیکیشن) ماسک وزارت بهداشت، تا زمان پایداری شرایط کشور در مقابل سویه امیکرون کرونا، محدودیت‌ها بر اساس رنگ‌بندی فوق‌العاده اومیکرون خواهد بود.
رنگ‌بندی عادی بر اساس روند بستری بیماران بوده است، اما در رنگ‌بندی فوق‌العاده امیکرون، حتی تشخیص یک مورد ابتلای سرپایی به امیکرون می‌تواند رنگ یک شهر را به نارنجی تغییر دهد، زیرا این نوع از کرونا با سرعت انفجاری سرایت می‌کند و اگر به موقع جلوی انتشار آن گرفته نشود به موج ششم سراسری تبدیل خواهد شد.