افزایش ۵۶۰ درصدی هزینه شهرنشینی/ متوسط درآمد خانوار شهری چقدر است؟

در حدود ۱۳ سال گذشته گرچه در مقاطعی هزینه‌ها بر درآمد خانوارهای شهری غلبه داشته اما حدود ۱۰ سالی است که درآمد مازاد بر هزینه‌هاست؛ به طوری که هزینه‌ها ۵۶۰ درصد و درآمد ۷۴۷ درصد افزایش داشته است.

در حدود ۱۳ سال گذشته گرچه در مقاطعی هزینه‌ها بر درآمد خانوارهای شهری غلبه داشته اما حدود ۱۰ سالی است که درآمد مازاد بر هزینه‌هاست؛ به طوری که هزینه‌ها ۵۶۰ درصد و درآمد ۷۴۷ درصد افزایش داشته است.

بررسی گزارش گردآوری شده مرکز آمار ایران در قالب شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در رابطه با بودجه خانوار بیانگر تغییر جهت هزینه و درآمد آنها در ۱۳ سال اخیر است. این در حالی است که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ هزینه خانوارها از متوسط ۹.۴ میلیون به ۶۲.۱ میلیون تومان افزایش داشته است که رشد ۵۲.۷ میلیون تومانی معادل ۵۶۰ درصد دارد.

اما از سوی دیگر درآمد خانوارها از ابتدای دوره با متوسط ۸.۸ میلیون به ۷۴.۶ میلیون در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان دهنده رشد ۶۵.۸ میلیون تومانی درآمد خانوارهای شهری در این سالهاست که افزایش ۷۴۷ درصدی داشته است.

اما روند تغییر هزینه و درآمد خانوارها طی این ۱۳ سال قابل توجه است؛ به طوری که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ هزینه خانوارها بیش از درآمد آنها بوده است ولی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ این درآمد است که بر هزینه‌ها به تدریج پیشی گرفته است.

براین اساس در سال ۱۳۸۷ هزینه‌ها ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳۸۸ مازاد هزینه ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳۸۹ افزایش ۷۰۰ هزار تومانی هزینه نسبت به درآمد و در سال ۱۳۹۰ افزایش ۲۰۰ تومانی هزینه‌ها در مقایسه با درآمد سال ثبت شده است.

اما در سال ۱۳۹۱، ۳۰۰ هزار تومان مازاد درآمد نسبت به اعلام  ولی در ۱۳۹۲ درآمد و هزینه تقریبا برابر شده است. ولی در سال ۱۳۹۳ درآمد ۳۰۰ هزار تومان بیشتر، ۱۳۹۴ مازاد ۱.۶ میلیون تومانی درآمد، ۱۳۹۵ مازاد ۳.۳ میلیون تومان درآمد و ۱۳۹۶ نیز افزایش ۳.۹ میلیون تومانی درآمد نسبت به هزینه گزارش شده است.

در سال ۱۳۹۷ به بعد نیز همچنان مازاد درآمد به هزینه وجود داشته و افزایشی شده است؛ به گونه‌ای که در این سال درآمد نسبت به هزینه ۴.۱ میلیون تومان، ۱۳۹۸، ۶.۸ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۹ مازاد درآمد ۱۲.۵ میلیون تومان برای خانوارهای شهری ثبت شده است.